Terapie & Evalueringsdienste

Moontlike uitdagings wat aangespreek word:

Terapie

Psigoterapie help ‘n mens om jou eie gevoelens, gedagtes en gedrag beter te verstaan. ‘n Belangrike deel van terapie is self-insig, wat ‘n mens meer bewus maak van verskillende aspekte van jouself, insluitend jou karakter-eienskappe en redes vir jou emosies en denke. Dit kan lei tot veranderinge in jou gevoelens en gedrag. Die lang-termyn doel van terapie is om emosionele nood en ontsteltenis te verlig.


Alle terapie is vertroulik!

Spelterapie

Kinders kan dikwels nie sê wat hulle voel of hoekom hulle so voel nie. Hulle kan hulself egter deur middel van spel uitdruk. Die speelgoed wat hulle kies en die manier waarop hulle speel, kan aandui wat die kind ervaar en verligting bied ten opsigte van sy / haar gevoelens, soos angs en aggressie. Hulle leer ook dat hulle hul eie gevoelens kan hanteer en kan meer gepaste hantering-strategieë aanleer.

Sandlaai-terapie

Sandlaai-terapie is 'n vorm van ekspressiewe terapie wat 'n persoon in staat stel om hul eie mikro-kosmos (sy/haar lewe soos hy/sy dit sien) te konstrueer deur middel van miniatuur-speelgoed en sand. Dit bied ‘n persoon die geleentheid om hulle gevoelens uit te druk sonder woorde.

Psigo-dinamiese Terapie

Onderliggende kwessies wat ‘n dinamiese effek op ‘n persoon se gedrag en persoonlike geluk uitoefen, word ondersoek en in perspektief gestel in samewerking met die terapeut.

Kognitiewe Gedragsterapie

Kognitiewe gedragsterapie is 'n psigo-sosiale intervensie wat fokus op die toetsing en verandering van ongesonde kognitiewe distorsies en gedrag, die verbetering van emosionele regulering, en die ontwikkeling van persoonlike, gesonder hantering-strategieë vir huidige probleme.

Theraplay​

Theraplay is 'n kinder- en gesinsterapie om gehegtheid, selfbeeld, vertroue in ander en vreugdevolle betrokkenheid op te bou en te verbeter. Dit is gebaseer op die natuurlike patrone van die speelse en gesonde interaksie tussen ouer en kind, en is persoonlik, liggaamlik en genotvol.

Berading

Ondersteuning word verskaf om persoonlike en psigologiese kwessies op te los, byvoorbeeld trauma-berading.

Assessering

Assesserings word om verskeie redes gedoen. Dit kan gedoen word om ‘n persoon se vermoëns, sterkpunte en swakker punte te bepaal, en dan besluite te neem oor hoe om hierdie persoon te ondersteun om sy / haar potensiaal te verwesenlik, hetsy skolasties, loopbaan-gewys, emosioneel of sosiaal. Assessering kan ook gedoen word om ‘n diagnose te maak ten einde ‘n persoon te help om konsessies te verkry of om die hof te adviseer rakende ‘n persoon se emosionele of neuropsigologiese toestand.

Skoolgereedheid

Beide ‘n kind se kognitiewe en emosionele skoolgereedheid word geëvalueer, aangesien hierdie twee faktore beide belangrike rolle speel in ‘n kind se skolastiese prestasie in graad een en selfs in latere grade.

Skolasties

‘n Opvoedkundige assessering is ‘n sistematiese evaluering van ‘n kind se sterkpunte, as ook aspekte waarmee hy/sy sukkel sodat dit as basis gebruik kan word om ‘n aksie-plan saam te stel wat die kind kan help om sy/haar volle leer-potensiaal te bereik.

Vak-en loopbaankeuse

Hierdie assesserings word gebruik om individue te help om besluite te neem met betrekking tot vakkeuse / studie-rigting / loopbaankeuses, en die persoon se aanleg, belangstelling en persoonlikheid word oorweeg tydens die evaluering.

Konsessie-evaluerings

Skole, die onderwysdepartement (IEB) en ander skolastiese liggame, benodig dikwels 'n konsessie-assessering, wanneer 'n leerder of student aansoek doen vir sekere toegewings of akkommodasies om hom / haar te help om sy / haar potensiaal te bereik, insluitend kinders wat sukkel met lees, spel, skryf en werkspoed.

Regsmediese

Regsmediese assesserings is 'n kruising tussen neuropsigologie / sielkunde en die regstelsel. Beide opvoedkundige sowel as neuropsigologiese evaluerings word gedoen wanneer die hof sulke inligting benodig om uitsprake te lewer oor gevalle waar persone moontlik deur eksterne gebeure, soos motorongelukke en voetganger-ongelukke, beseer is en hulle toekomstige funksionering moontlik negatief beïnvloed is.

Neuropsigologies

Hierdie assesserings word gewoonlik gedoen om aanvullende inligting oor 'n verskeidenheid ontwikkelingsversteurings te verskaf. Deur breinfunksies en die omgewingsinvloede inherent aan komplekse menslike gedrag aan te spreek, kan dit terapeute help om effektiewe aksie-planne vir ‘n spesifieke persoon voor te stel en ouers in staat stel om ingeligte besluite aangaande hul kind te neem.

Emosioneel / sosiaal

Hierdie tipe evaluering word ook soms ‘n ‘persoonlikheid-assessering’ genoem. Emosionele assessering fokus op die emosionele welstand, sterkpunte en probleme wat ‘n persoon mag ondervind. Hierdie assessering is gewoonlik nodig wanneer 'n kind of tiener probleme ondervind met angs, woede, hartseer of probleme ondervind met sosiale interaksies met maats, onderwysers of ouers.

Addisioneel

Werkswinkels

Werkswinkels wat ‘n verskeidenheid van temas insluit, word aangebied. Hierdie onderwerpe sluit in disleksie, selfversorging vir ouers/onderwysers, aggressie en angs, om ‘n paar te noem. Skole en ondernemings is egter welkom om werkswinkels met spesifike temas, te versoek.

Ouerleiding

Ouers vra dikwels leiding met betrekking tot die manier waarop hulle hul kinders hanteer, veral kinders wat aan hoë angsvlakke en aggressie ly, of wat ander probleme ondervind. Om ouers te ondersteun is ‘n integrale deel van die suksesvolle terapie van die kind.

Video-terapie

Vir geografiese, gesondheid- en ander redes, is daar persone wat video-terapie verkies. Dit beteken dat die terapie plaasvind oor Skype of met ‘n video-oproep. Tydens die Covid-19 pandemie is hierdie opsie veral gewild.

Bly Ingeskakel